Doprava zdarma nad 1000 CZK

Sledujte nás

Důležité odkazy

Kontaktujte nás

+420 704 484 194

Xem chúng tôi

Liên kết quan trọng

Liên hệ chúng tôi

+420 704 484 194

Reklamace a vrácení zboží

  1. Prodávající odpovídá za vady, které zboží mělo při převzetí, a to i v případě, že se vady projeví až po převzetí. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu způsobil sám. Vadou věci není opotřebení věci jejím obvyklým užíváním.

  2. Kupující může vytknout vady nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Tato lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Po dobu jednoho roku od převzetí zboží se předpokládá, že vada na zboží existovala již při převzetí zboží, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

  3. Kupující by měl uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující uvede při uplatnění reklamace své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (například dokladem o koupi) a předat nebo doručit prodávajícímu věc určenou k reklamaci, a to při uplatnění reklamace nebo bez zbytečného odkladu poté.

  4. Pokud je vada odstranitelná, má kupující právo požadovat bezplatné odstranění vady v přiměřené době tak, aby kupujícímu nevznikly nepřiměřené obtíže, a to buď opravou věci nebo dodáním nové věci. O tom, zda bude vada odstraněna opravou věci nebo dodáním nové věci, rozhoduje kupující – to však neplatí, pokud by jím zvolený způsob byl nemožný nebo oproti druhému nepřiměřeně nákladný. Zda je kupujícím zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný se posuzuje zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

  5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. To neplatí, pokud kupující neposkytne prodávajícímu požadovanou součinnost, bez které prodávající nebude moct reklamaci vyřídit (zejména pokud mu kupující nepředá reklamovanou věc).

  6. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. V případě, že prodávající odmítne vadu odstranit, případně z jeho prohlášení nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez přiměřených obtíží pro kupujícího, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny (ta se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel).

  7. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu, pokud se vada projeví opakovaně, pokud jde o podstatnou vadu nebo pokud prodávající nevyřídí reklamaci a neinformuje o tom spotřebitele ve výše stanovené lhůtě.

  8. Kupující však není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vada věci nevýznamná. Předpokládá se, že vada není nevýznamná, dokud prodávající neprokáže opak. Pokud se na věci vyskytne vada, která je podstatným porušením smlouvy, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by nejprve musel požadovat odstranění vady nebo dodání nové věci. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

  9. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
Doprava zdarma

nad 1000 Kč

Produkty prémiové kvality

od českého farmáře

Odborné poradenství

s výběrem i účinky

Certifikáty a analýzy

složení a původu