Doprava zdarma nad 1000 CZK

Sledujte nás

Důležité odkazy

Kontaktujte nás

+420 704 484 194

Xem chúng tôi

Liên kết quan trọng

Liên hệ chúng tôi

+420 704 484 194

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.cannio.cz, provozovaném společností cannabio s.r.o. se sídlem Plzeňská 2621/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava IČ: 08866384. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 81119

Email: info@cannabio.cz

infolinka: +420 776 548 207, 

tel. číslo pro účely reklamace: +420 704 484 194

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti cannabio s.r.o. se sídlem Plzeňská 2621/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 08866384, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 81119 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cannio.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.cannio.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  – objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  – způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
  – informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončení objednávky“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 8. Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že je starší 18-ti let! Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě pochybností o splnění podmínky plnoletosti kupujícího převážně při nákupu zboží obsahující alkohol a tabákových výrobků.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je vždy včetně příslušné sazby DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti při převzetí;

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2306377002/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. (dále jen „účet         prodávajícího“);

– bezhotovostně platba kartou online.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

DORUČENÍ ZBOŽÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Příjem objednávky prodávající potvrdí zákazníkovi e-mailem. Zboží je zpravidla expedováno do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky (či v případě platby předem od připsání částky na účet prodávajícího). V případě vyprodání zboží prodávající kupujícího vyrozumí a domluví se na dalším postupu.
 2. Způsob doručení zboží a s ním spojené poplatky jsou definovány v sekci informace o dobavě, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 3. V případě zasílání objednaného zboží prostřednictvím České pošty je maximální hmotnost jedné zásilky 30 kg. Při osobním odběru v Ostravě není hmotnost objednaného zboží omezená.
 4. Při převzetí objednávky po Vás může být požadováno prokázání plnoletosti, pokud jste nakoupili zboží obsahující alkohol nebo tabákové výrobky!
 5. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a na případné závady dopravce neprodleně upozornit. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jejího zjevného poškození nešetrným zacházením se kupujícímu doporučuje zásilku nepřevzít.

NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen objednané zboží převzít. Poruší-li kupující tuto svou povinnost, je odpovědný za škodu, která tím prodávajícímu vznikne, včetně úhrady dodatečných nákladů na doručení zboží zpět prodávajícímu.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující je oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) od smlouvy odstoupit z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodů. Pokud je v rámci jedné objednávky objednáno více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo pokud zboží sestává z několika položek nebo částí, lhůta pro odstoupení počíná převzetím posledního kusu, položky nebo části dodávky zboží. Pokud je ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, lhůta pro odstoupení počíná převzetím první dodávky. Prvním dnem 14-ti denní lhůty pro odstoupení je vždy až den následující po dni, kdy došlo k převzetí zboží. Pro zachování lhůty postačuje, pokud před jejím uplynutím dojde k odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy. 
 2. Nelze odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným. Kupující dále nemůže odstoupit od smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v zapečetěném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit.
 3. Odstoupení může kupující učinit jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným prodávajícímu. Může například využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést jméno a příjmení kupujícího. Pro urychlení je vhodné, aby kupující předložil doklad o koupi. Kupující musí dát prodávajícímu jednoznačně najevo, že uplatňuje odstoupení od smlouvy, pouhé vrácení zboží prodávajícímu není dostatečné.   
 4. Kupující se zavazuje, že využije-li svého práva odstoupit od smlouvy, předá zboží nebo jej odešle na adresu prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, zabezpečené tak, aby při dopravě nemohlo dojít k jeho poškození. Lhůta se považuje za zachovalou, pokud před uplynutím 14 dnů dojde k odeslání zboží. Zboží nelze zaslat na dobírku. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
 5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, od odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od kupujícího přijal (včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu), stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Pokud však prodávající nabízí určitý způsob nebo více způsobů dodání, je povinen vrátit kupujícímu náklady na dodání pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu z nabízených způsobů dodání. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, a podnikatel je v takovém případě oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží. Podnikatel není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží již prodávajícímu odeslal.
 6. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny ceny zboží nebo pochybnosti o plnoletosti kupujícího v případě objednání zboží obsahující alkohol nebo objednání tabákových výrobků.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá za vady, které zboží mělo při převzetí, a to i v případě, že se vady projeví až po převzetí. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu způsobil sám. Vadou věci není opotřebení věci jejím obvyklým užíváním.
 2. Kupující může vytknout vady nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Tato lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Po dobu jednoho roku od převzetí zboží se předpokládá, že vada na zboží existovala již při převzetí zboží, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
 3. Kupující by měl uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující uvede při uplatnění reklamace své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (například dokladem o koupi) a předat nebo doručit prodávajícímu věc určenou k reklamaci, a to při uplatnění reklamace nebo bez zbytečného odkladu poté.  
 4. Pokud je vada odstranitelná, má kupující právo požadovat bezplatné odstranění vady v přiměřené době tak, aby kupujícímu nevznikly nepřiměřené obtíže, a to buď opravou věci nebo dodáním nové věci. O tom, zda bude vada odstraněna opravou věci nebo dodáním nové věci, rozhoduje kupující – to však neplatí, pokud by jím zvolený způsob byl nemožný nebo oproti druhému nepřiměřeně nákladný. Zda je kupujícím zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný se posuzuje zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. 
 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. To neplatí, pokud kupující neposkytne prodávajícímu požadovanou součinnost, bez které prodávající nebude moct reklamaci vyřídit (zejména pokud mu kupující nepředá reklamovanou věc). 
 6. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. V případě, že prodávající odmítne vadu odstranit, případně z jeho prohlášení nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez přiměřených obtíží pro kupujícího, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny (ta se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel). 
 7. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu, pokud se vada projeví opakovaně, pokud jde o podstatnou vadu nebo pokud prodávající nevyřídí reklamaci a neinformuje o tom spotřebitele ve výše stanovené lhůtě. 
 8. Kupující však není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vada věci nevýznamná. Předpokládá se, že vada není nevýznamná, dokud prodávající neprokáže opak. Pokud se na věci vyskytne vada, která je podstatným porušením smlouvy, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by nejprve musel požadovat odstranění vady nebo dodání nové věci. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. 
 9. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část. 

ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu lze zahájit pouze na návrh kupujícího v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Kupující může podat návrh nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem sporu. 
 2. Spor lze rovněž řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Kupující se rovněž se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci , orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících a to jméno, příjmení, adresu bydliště, případně adresu dodání zboží, kontaktní údaje (telefon, e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím kupujícím vyplněného formuláře. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu případné změny těchto údajů tak, aby prodávající dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.
 2. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté kupujícím za účelem splnění kupní smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu kupujícího.
 3. Prodávající se zavazuje, že kupujícím, kteří se odhlásí z odběru, nebudou již zasílány obchodní sdělení a informace.
 4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.cannio.cz.
 2. Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1.12.2021.
Doprava zdarma

nad 1000 Kč

Produkty prémiové kvality

od českého farmáře

Odborné poradenství

s výběrem i účinky

Certifikáty a analýzy

složení a původu